Franz Eybl | Der Maler Franz Wipplinger, das Miniaturporträt seiner verstorbenen Schwester betrachtend | Displayed motifs: Man, Human face, Suit, Clothing, Person,

Der Maler Franz Wipplinger, das Miniaturporträt seiner verstorbenen Schwester betrachtend

Franz Eybl
1833
Belvedere Museum Wien