Bikkessy Heinbucher, József | Ženy z okolia Trnavy | Displayed motifs: Veil, Skirt, Woman, Clothing, Human face, Person, Footwear,

Ženy z okolia Trnavy

Bikkessy Heinbucher, József
between 1823 and 1824
Galéria mesta Bratislavy