Luyken, Caspar, Weigel st., Christoph | Podobenstvo o skrytom poklade | Displayed motifs: Clothing, Palm tree, Woman, Man, Tree, Person,

Podobenstvo o skrytom poklade

Luyken, Caspar, Weigel st., Christoph
1712
Galéria mesta Bratislavy